Nieuws

CLP — Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

De CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008) stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS, een systeem van de Verenigde Naties om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren. De verordening houdt ook verband met de REACH-verordening. De CLP-verordening  is op 20 januari 2009 in werking getreden en heeft geleidelijk de indeling en etiketteringvan de Richtlijn inzake gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) en de Richtlijn betreffende gevaarlijke preparaten (1999/45/EG) vervangen. Beide richtlijnen zijn op 1 juni 2015 ingetrokken.